Tetum | English

Tersa, 20 Setembro 2016 03:09

Mudansa Klimatika: Timor oan sira presija preokupa ba ida nee?

Hakerek na'in  UNDP Timor-Leste
Avalia
(0 votos)
Insfrastruktura kik reziliente ba mudansa klimatika harii ona iha suco Leguimea, Ermera hodi prevene bee sae no rai halai. Insfrastruktura kik reziliente ba mudansa klimatika harii ona iha suco Leguimea, Ermera hodi prevene bee sae no rai halai. UNDP Timor-Leste

“Ida husi nasaun 10 ne’ebe iha risku liu ba dizastre…Temperatura media konsistentemente aumenta too iha grau kuaze 0.0160C kada tinan; Tasi sae to’o iha média grau 6-9mm kada tinan, no iha tinan 100 mai, nivel tasi sae bele too 76cm; Asidifikasaun oseanio pasifiko aumenta iha Timor-Leste nia bee; Seitor agrikultura kontribui 65% ba total emisaun gas estufas nasional; Komunidade vulneravel iha mekanismo jestaun no kapasidade adaptivu limitadu; El Niño estraga disponibilidade bee no fo impaktu ba bee, seguransa alimentar no saude.”

Dadus hirak iha leten kona-ba Timor-Leste fahe-ona husi peskiza no asesmentu sira durante  tinan 10 liu. Se mak audensia alvu? Karik ita kontribui halo prevensaun? Adaptasaun? Politika ka mudansa hahalok? Oinsa ekipa alvu oioin hirak ne’e bele informadu ho di’ak kona-ba risku mudansa klimátika ne’ebe mai dadauk no ninia impaktu ba sira-nia moris, servisu dezenvolvimentu, saude, nutrisaun, ekosistema no jerasaun futuru oin mai, no hanesan nasaun, ita nia preparasaun iha ne’ebe ona hodi hasoru probabilidades hirak ne’e? Perguntas hirak hanesan ne’e vale no importante liu-tan, ema uain ba uain hahu ona husu perguntas balu no responde mak mak tuir ne’e.

Kada tinan temperatura sempre aumenta aas. Foin-lalais ne’e, Forum Ekonomika Mundial mensiona katak Fevereiru maka fulan ne’ebe manas-liu. Ita sei la hakfodak sekarik iha fulan ruma iha tinan ida ne’e ka tinan oin mai, temperatura sei manas liu tan. Impaktu sei at-liu ba iha fatin hirak ne’e iha preparasaun menus liu. Ijemplo, agora dadaun Timor-Leste sofre hela husi efeitus “El Niño” no impaktu makaas visivel liu iha parte leste hosi nasaun ida ne’e no kosta sul. Bazeia ba asesmentu konjunta husi governu no Nasoens Unidas (Programa Mundial Alimentar) foin lalais ne’e, numeru populasaun aas ne’ebe afeta diretamente relasiona bee no agrikultura, no numeru sira ne’e sei aumenta tanba disastre neneik sei kontinua afeita ba saude no sanitasaun, nutrisaun no aspeitu seluk ba moris nian. Sekarik ita haree besik ba suku sira, ida ne’ebe ho impaktu aas liu maka ida ne’ebe laiha rekursu natural ne’ebe apropriado ka laiha infra-estrutura adekuadu. Sekarik ita haree besik liu tan ba nivel komunidadi, ita sei haree uma-kain sira iha rekurso minimu no sasukat adaptasaun limitadu mak hetan afeita makaas liu.

Koinsidentemente, loron 22 Marsu, komemorasaun ba Loron Bee Mundial. Saida maka ita selebra iha Timor-Leste bainhira kuaze 50% populasaun Timor nian maka afeitadu ho bee maran ka menus? Governu planeia-ona atu investe ba Sistema fura-bee iha area balu ne’ebe afeitadu tebes husi El Nino foin lalais nee.

Tinan-tinan lideransa no péreitus kuaze liu nasaun 190 ne’ebe maka halibur iha Enkuadramento Konvensaun Nasoens Unidas ba Mudansa klimátika (UNFCCC) hodi diskute kona-ba kestaun mudansa klimátika, impaktus, kolaborasaun entre governo sira no oinsa atu apoiu nasaun menus dezemvolvidu sira hodi jere problema saida-deit maka mosu husi mudansa klimátika. Timor-Leste, hanesan parte ba UNFCCC no assinaturadu ba Protokolu Kyoto, partisipa ona iha Cimera das Partes (COP) kumesa iha 2009. Foin lalais ne’e governu sira hasoru malu iha Paris ba dala 21 (COP21) no konkorda kona-ba dalan tuir-mai ba nasaun sira atu mantein alarme global liu 1.50C liu nivel pre-industrial. Hanesan nasaun sira selebra hela susesu ba COP21 no prepara atu formalmente assina Akordo Paris iha 22 de Abril iha Quartel-Jeral Nasoens Unidas, aksaun imidiata ne’ebe presiza hodi kompleta ho dalan dezenvolvimentu karbonu naton no hodi responsabiliza liu-husi komprimisu ne’ebe maka bolu Destinadu Kontribuisaun Determinadu nivel Násional (INDC).

2016 ne’e tinan ida importante ba Timor-Leste ho razaun oioin iha area mudansa klimatika. Dahuluk, ne’e deside-ona hodi prepara Enkuadramentu Polítika Násional Mudansa Klimátika hodi halo abordajen no responde ba kestaun mudansa klimátika kompletamente liu tan. Liu husi involve lina ministerios inkluindo Ministerio das Finansas no Planeamento Estratejiku atu inklui Adapatasaun Mudansa Klimátika ne’ebe guia prosesu planeamentu, orsamentais no implementasaun hodi resolve mudansa klimátika ba Timor-Leste. Daruak, atu haforsa posizaun Timor-Leste nian iha negosiasaun klimátika internasional, Governu lideradu husi “Ekipa Negosiasaun Sentral” kompusto husi membrus ministerius, akademia no sosiadade sivil. Datoluk, Timor-Leste komesa ona preparasaun ba ninia Kontribuisaun Nasional (INDC)  ne’ebe maka sei elabora intervensaun pasadu, presente, no futuru hodi kombate impaktus mudansa klimátika prinsipalmente liu husi medida adaptasaun ne’ebe establesidu. Dahaat, ajenda ba Lakon no Estragus ne’ebe Timor-Leste lidera iha negosiasaun klimátika hirak ne’e hetan-ona rekonhesemento iha COP21.

Liu-husi dialogu intensivu ho Governu no komunidadi local, PNUD halo esforsu-ona hodi identifika problema mudansa klimátika hirak ne’ebe temi ona no planeia intervensaun hodi responde ba kestaun hirak ne’e partikularmente hirak ne’ebe afeita ba komunidadi vulneravel sira ne’ebe iha risku liu. PNUD tau importansia ba “manan-manan” no absorsaun natural ba intervensaun hirak ne’e ba iha sistema nasional. Ami nia objektivu maka atu transfere no adopta konhesemento regional no global ne’ebe fo impaktu ba halo-politika maibe mos ba planu no projeitu konkreta iha nasional no iha nivel komunidadi, ezemplo, liu husi Hari’i Infra-estrutura Eskala Kiik ne’ebe Reziliente ba klimátika utiliza prosesu nasional Planeamento Dezenvolvimentu Integrado Municipio (PDIM). Infra-estrutura klimátika resiliente sanulu resin ida (11) inkluindo estradas, bronzon, no pontes ne’ebe implementa ho sussesu iha municipios pilotu Liquiça, Baucau no Ermera hodi proteje komunidadi sira ne’ebe vulneravel no sira-nia moris husi disastre hanesan inundasaun, rai-halai no erosaun. Konvensido ho dezenvolvimentu longu prazu no benefisiu husi intervensaun pilotu ne’ebe susesu nee, ami ksolok atu aprende kona-ba esforsu nasional hodi aumenta modelo ne’e iha nasaun ne’e tomak. Aleinde ne’e, PNUD mos apoiu ba jestaun risko dezastre no jestaun informasaun iha Plataforma Risko Disastre Nasional husi Ministeriu Solidaridadi Sosial atu redus risku disastre iha aria hirak ne’ebe risku ba dezastre.

PNUD alinha ona esforsu ida ne’e ho governo nia prioridade hari’i nasaun resiliente ba klimatika. Ami fiar katak nasaun ida sai resiliente lolos ba sokes klimátika bainhira ema vulneravel iha feramentu sira no konesimentu atu jere ho no rekopera husi impaktu negativu sira husi mudansa klimatika. Nasaun ne’e ativamente involve iha frente multilateral, hatudu komprimisu no lideransa iha ajenda Objectivu Dezenvolvimentu Sustentavel. Sidadaun no nivel tomak iha governu presiza kolabora atu atinji ba objektivu komum – proteze dezemvolvimentu no hari’i Timor-Leste ne’ebe resiliente ba klimátika.

Claudio Providas

Director PNUP iha Timor-Leste

Le'e dala 2042 Modifika ikus iha Tersa, 20 Setembro 2016 03:11

Husik komentariu ida :)

Tenke ense liña ne'ebé ho sinal (*).

« Janeiro 2021 »
Seg. Ter Qua Qui Sex Sáb. Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31